HomeLanguage EducationThai LanguageThai Listening Exercise: Cooking Rice in Bamboo Tube in the Jungle |...

Thai Listening Exercise: Cooking Rice in Bamboo Tube in the Jungle | Learn Thai with Mod


My family and I hiked into the jungle last Saturday, we cookd rice in bamboo tubes for lunch using all natural matrials. I took this opportunity to create a mini vlog with Thai listening exercise for you to learn Thai. 

▪️Script from the video

มาดูวิธีหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่ค่ะ

/maa duu wí-tii hŭng kâao nai grà-bàwk máai-pài kâ/

Let’s learn how to cook rice in a bamboo tube.

มดกับครอบครัวเดินเข้าป่าไปกินข้าวเที่ยง

/Mod gàp krâwp-krua dern kâo bpàa bpai gin kâao-tîang/

My family and I went into the jungle for lunch.

เราเดิน 2 กิโลเมตร

/rao dern 2 gì-loo-mêet/

We walked for two kilometers.

เราตัดใบไม้มาทำเป็นเสื่อปูนั่งกินข้าว

/rao dtàt bai-máai maa tam bpen sùea bpuu nâng gin kâao/

We cut some leaves to make a mat for sitting.

ก่อนหุงข้าวเราล้างกระบอกไม้ไผ่กับใบไม้ที่จะใช้ห่อข้าว เรียกว่า “ใบเร็ด”

/gàwn hŭng kâao, rao láang grà-bàwk máai-pài gàp bai-máai tîi jà chái hàw kâao rîak-wâa “bai rét”/ Before cooking rice, we washed the bamboo tubes and the leaves that we will use to wrap rice which is called “Bai Ret”.

มาเริ่มหุงข้าวกันค่ะ

/maa rêrm hŭng kâao gan kâ/

Let’s start cooking rice.

ขั้นตอนที่ 1: ใส่ข้าวสาร 3 ช้อนโต๊ะในใบเร็ดแล้วก็ห่อค่ะ

/kân-dtawn tîi 1: sài kâao-săan 3 cháwn-dtó nai bai rét, láew-gâw hàw kâ/

Step 1: add 3 tablespoons of uncooked rice in the Ret leaf, and wrap it.

ห่อข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าว 2 ห่อใส่ในกระบอกไม้ไผ่

/hàw kâao sèt láew gâw ao kâao 2 hàw sài nai grà-bàwk máai-pài/

Once you finish wrapping rice, then put 2 wrapped leaves inside the tube.

ถึงตาเด็กๆลองทำดูบ้างค่ะ

/tŭeng dtaa dèk-dèk lawng tam duu bâang kâ/

Now it’s the kids’ turn to try it.

เป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตในธรรมชาติ

/bpen gaan rian-rúu gaan chái chii-wít nai tam-má-châat/

It is a lesson to live in nature.

ต่อไป ขั้นตอนที่ 2 : เติมน้ำลงในกระบอกไม้ไผ่ค่ะ

/dtàw-bpai, kân-dtawn tîi 2: dterm náam long nai grà-bàek máai-pài kâ/

Next, step 2: add water in the bamboo tube.

ขั้นตอนที่ 3 : เอากระบอกไม้ไผ่ไปตั้งไฟ

/kân-dtawn tîi 3: ao grà-bàwk máai-pài bpai dtâng fai/

Step 3: put the bamboo tubes next to the fire.

ใช้เวลาหุงข้าวประมาณ 30-40 นาทีค่ะ

/chái way-laa hŭng kâao bprà-maan 30-40 naa-tii kâ/

It takes about 30-40 minutes to cook rice.

ข้าวใกล้จะสุกแล้วค่ะ

/kâao glâi jà sùk láew kâ/

The rice is nearly cooked.

เทน้ำออกนิดนึง

/tay náam àwk nít-nueng/

Pour water away a little bit.

ตอนนี้ข้าวสุกแล้วค่ะ

/dtawn-níi kâao sùk láew kâ/

Now the rice is cooked.

ตัดกระบอกไม้ไผ่

/dtàt grà-bàwk máai-pài/

Cut the bamboo tube open.

แล้วก็เอาห่อข้าวออกมา

/láew-gâw ao kâao àwk maa/

And take out the rice package.

มาเปิดห่อดูข้าวค่ะ

/maa bpèrd hàw duu kâao kâ/

Let’s open the rice package.

ข้าวสวยมากๆ หอมมาก แล้วก็นุ่มมากค่ะ

/kâao sŭai mâak-mâak, hăwm mâak, láew-gâw nûm mâak kâ/

The rice looks good, it smells very nice and it is very soft.

คุณเคยกินข้าวในกระบอกไม้ไผ่มั้ยคะ

/kun keoi gin kâao nai grà-bàwk máai-pài mái ká/

Have you ever tried rice cooked in bamboo tube?

Rizwan Ahmed
Rizwan Ahmed
AuditStudent.com, founded by Rizwan Ahmed, is an educational platform dedicated to empowering students and professionals in the all fields of life. Discover comprehensive resources and expert guidance to excel in the dynamic education industry.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments