Confusing Thai Grammar Rules : Didn’t VS Can’t | Learn Thai with Mod

0
78


There are two uses of the word “ไม่ได้ mâi dâai” which could be confusing for some students. Let’s clarify this grammar rule today.

 

Rule number 1:

Verb + ไม่ได้ mâi dâai = Can not do something.

 

Rule number 2:

ไม่ได้ mâi dâai + verb = Didn’t do something

 

Examples: Can not do something

ชั้นพูดภาษาไทยไม่ได้

/chán pûut paa-sǎa Thai mâi dâai/

I can not speak Thai (Female speakers)

ผมพูดภาษาไทยไม่ได้

/pǒm pûut paa-sǎa Thai mâi dâai./

I can not sepaek Thai (Male speakers)

ชั้นกินอาหารเผ็ดไม่ได้

/chán gin aa-hǎan pèd mâi dâai/

I can not eat spicy food (Female speakers)

ผมกินอาหารเผ็ดไม่ได้

/pǒm gin aa-hǎan pèd mâi dâai/

I can not eat spicy food (Male speakers)

 ผมทำอาหารไม่ได้

/pǒm tam aa-hǎan mâi dâai/

I can not cook (Male speakers)

ชั้นทำอาหาร

/chán tam aa-hǎan mâi dâai/

I can nor cook (Female speakers)

 

Example: Did not do something (Negative past tense)

เมื่อวานผมไม่ได้ไปทำงาน

/mûa-waan pǒm mâi dâai bpai tam-ngaan/

Yesterday I did not go to work.(Male speakers)

เมื่อวานชั้นไม่ได้ไปทำงาน

/mûa-waan chán mâi dâai bpai tam-ngaan./

Yesterday I did not go to work. (Female speakes)

เมื่อเช้าชั้นไม่ได้คุยกับเค้า

/mûea-cháao chán mâi dâai kui gàb káo/

I did not talk to him this morning.(Female speakers)

เมื่อเช้าผมไม่ได้คุยกับเค้า

/mûea-cháao pǒm mâai dâai kui gàb káo/

I did not talk to him this morning. (Male speakers)

ปีที่แล้วผมไม่ได้ไปประเทศไทย

/bpii tîi-láew pǒm mâi dâai bpai bpra-tâet Thai/

Last year I did not go to Thailand. (Male speakers)

ปีที่แล้วชั้นไม่ได้ไปประเทศไทย

/bpii tîi-láew chán mâi dâai bpai bpra-tâet Thai/

Last year I did not go to Thailand. (Female speakers)

 

ได้ /dâai/ + noun  = To get 

ชั้นเพิ่งได้งานใหม่

/chán pêrng dâai ngaan mài/

I just got a new job (Female speakers)

ผมเพิ่งได้งานใหม่

/pǒm pêrng dâai ngaan mài/

I just got a new job (Male speakers)

 

ได้ dâai + Verb =  Get to do something.

ปีที่แล้วผมได้ไปประเทศไทย

/bpii tîi-láew pǒm dâai bpai bpra-tâet Thai/

Last year I got to go to Thailand (Male speakers).

 

ปีที่แล้วชั้นไปได้ประเทศไทย

/bpii tîi-láew chán dâai bpai bpra-tâet Thai/

Last year I got to go to Thailand (Female speakers).

 

เมื่อคืนชั้นได้กินอาหารไทย

/mûea-kuen chán dâai gin aa-hǎan Thai/

Last night I got to eat Thai food (Female speakers).

 

เมื่อคืนผมได้กินอาหารไทย

mûa-kuen pǒm dâai gin aa-hǎan Thai

Last night I got to eat Thai food (Male speakers).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here